Cty TNHH MTV QT Hùng Dung Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị 01279.757.959 qthungdung@gmail.com